Augstaka izglitiba online dating

by  |  12-Jan-2015 20:56

- Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību.

profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām; 3.

sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā; 4.

sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā; 5.

attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā; 6.

attīstīt studentu radošās spējas un prasmes plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi; 7.

Community Discussion